+९७७ ०५७ ५२६२२६

निर्देशिका

नाम डाउनलोड
सम्मान र पदक प्रदान गर्ने मापदण्ड, २०७८
सम्मान र पदक प्रदान गर्ने मापदण्ड, २०७८
कार्यक्रम कार्यान्वायन कार्यविधि - २०७७/७८ (वातावरण तर्फ)
कार्यक्रम कार्यान्वायन कार्यविधि - २०७७/७८ (भू-संरक्षण तर्फ)
कार्यक्रम कार्यान्वायन कार्यविधि - २०७७/७८ (वन तर्फ)
कार्यक्रम कार्यान्वायन कार्यविधि - २०७७/७८ (उद्योग तर्फ)
वनपैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
प्रदेशस्तरीय संयु्क्त वजार अनुगमन निर्देशिका २०७५
गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका
नदीजन्य पदार्थ (संकलन र उपयोग) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
Executive Images

माननीय मन्त्री

Executive Images

माननीय राज्यमन्त्री

Executive Images

सूचना अधिकारी

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
आगामी गतिविधिहरु» थप हेर्नुहोस्