+९७७ ०५७ ५२६२२६

प्रकाशन

नाम डाउनलोड
मन्त्रालयको प्रोफाईल २०७५
कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६/७७(वन, वन्यजन्तु, वातावरण, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र तर्फको)
मेला महोत्सव संचालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६
कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम-२०७७
पर्यटन- कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि
उद्योग तर्फको – कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि
वातावरण तर्फको कार्यविधि
भू-संरक्षण तर्फको कार्यविधि


Executive Images

माननीय मन्त्री

Executive Images

माननीय राज्यमन्त्री

Executive Images

सूचना अधिकारी

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
आगामी गतिविधिहरु» थप हेर्नुहोस्