+९७७ ०५७ ५२६२२६

बोलपत्र

नाम डाउनलोड
संक्षिप्त सूचि सम्बन्धी सूचना
सिलबन्धी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना
बोलपत्र रद्ध सम्वन्धी सूचना
Notice of Addendum IFB N0. Moitfe/G/NCB-5/2076-77
Notice of Addendum IFB N0. Moitfe/G/NCB-4/2076-77
Notice of Addendum IFB N0. Moitfe/G/NCB-3/2076-77
Invitation For Ebids (Procurement of Supply Delivery and Installation of Seed Germinator Moitfe/G/NCB-5/2076-77)


Executive Images

माननीय मन्त्री

Executive Images

माननीय राज्यमन्त्री

Executive Images

सूचना अधिकारी

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
आगामी गतिविधिहरु» थप हेर्नुहोस्