+९७७ ०५७ ५२६२२६

बोलपत्र

नाम डाउनलोड
सिलबन्धी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना
बोलपत्र रद्ध सम्वन्धी सूचना
Notice of Addendum IFB N0. Moitfe/G/NCB-5/2076-77
Notice of Addendum IFB N0. Moitfe/G/NCB-4/2076-77
Notice of Addendum IFB N0. Moitfe/G/NCB-3/2076-77
Invitation For Ebids (Procurement of Supply Delivery and Installation of Seed Germinator Moitfe/G/NCB-5/2076-77)
Invitation For Ebids(Procurement of Supply Delivery and Installation of Next Generation Gene Sequencer Moitfe/G/NCB-4/2076-77)


Executive Images

माननीय मन्त्री

Executive Images

प्रवक्ता

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
Executive Images

सूचना अधिकारी

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
आगामी गतिविधिहरु» थप हेर्नुहोस्